دکتر “جانسون اکنور” که در آزمایشگاه مهندسی انسانی در بوستون امریکا کار میکند، رابطه ی جالبی بین واژه های کلامی در افراد و موفقیت حرفه ای پیدا کرد:

او از ١٠٠ مرد جوان که در حال مطالعه در صنعت بودند امتحان واژگان گرفت.

#پنج_سال بعد، دکتر جانسون روند موفقیت آنها در تجارت را بررسی کرد،
رابطه جالبی کشف کرد:

از میان کسانی که نمره واژگان آنها بالا بود، از هر چهار نفر یک نفر تاجر موفقی شده بود

از میان تاجران موفق فقط یک نفر در امتحان واژگان نمره پایینی آورده بود

#نتیجه
دایره لغات در فن بیان، ٢۵٪‏ شانس #موفقیت در بیزنس را افزایش میدهد .