#اتیکت_در_سخنرانی

یکى از علماى روانشناسى از عده زیادى اشخاص سوال نمود که اثر لباس‌هاى مختلف در آنها چیست؟ نتیجه این شد که به طور کلى هر وقت انسان لباس خوب بپوشد زبر و زرنگ‌تر شده و اعتماد به نفس بیشترى در خود احساس مى‌کند و چون به وسیله لباس خوب ظاهر خود را آراسته دیده و موفقیت را عملاً در خود حس مى‌کند👨🏻‍💼👩🏻‍💼